تریکو بافی

/
در بافندگی حلقوی و یا تریکو بافی با تشکیل حلقه های نخ و اتصال ح…

چله پیچی

/
هدف از مرحله چله پیچی تهیه چله نخ تار ماشین بافندگی یا اسنو…

کرباسبافی

/
 کرباسبافی دربین مردم محلی مناطق مرکزی اصفهان، به »کاربافی« …

ساختمان حلقه در بافندگی حلقوی

/
  حلقه بافت ،واحد اصلی ساحتمان بافت حلقوی (شکل زیر). ه…

تکامل ماشین های بافندگی

/
نگاهی بر سیر تحول و تطور دستگاه های بافندگی اولین طریقه ی ت…

پارچه بی بافت

/
پارچه های بی بافت در پارچه های بی بافت، الیاف به شکل تار عن…

آماده سازی نخ های تار وپود در بافندگی

/
آماده سازی نخ های تار وپود در بافندگی : آماده سازی نخ های تار: با…

تعریف بافندگی

/
بافندگی بافندگی عبارت است از در هم کردن حداقل دو دسته نخ عمود …