پدر نساجی مدرن ایران

/
پدر نساجی یزد غلام صنعتی از نساجان یزد در قرن دوازدهم و سیزدهم…

استاد احمد جمالی

/
احمد جمالی دارای مدرک فوق لیسانس نساجی و رنگ از دانشگاه امیرکبیر در سا…

60 سال خدمات مرحوم منوچهر نیک طبع از پیشکسوتان صنعت نساجی

/
مرحوم منوچهر نیک طبع بنیانگذار موسسه پوشاک کوشا در اصفهان از قدیمی‌…